top of page
IMG-7381.JPG

L'IDEARI DE L'ESPLAI LA TERANYINA

L'IDEARI DE L’ESPLAI:

L’estil educatiu del Centre és actiu i participatiu i pretén una formació integral de la persona. Va dirigit a:

Infants i adolescents, als que mitjançant unes activitats creixen d’una manera plena, tan a nivell individual com grupal.

Monitors i monitores, que són els educadors que vetllen el procés de desenvolupament personal i del grup dels infants.

Famílies, com a responsables directament de l’educació dels fills i filles.

PROPOSA LES SEGÜENTS OPCIONS:

  • Opció de persona: amb vocació de ser i esperit crític i reflexiu. Solidari, lliure, demòcrata i responsable dels seus actes.

  • Opció de societat: que promocioni drets i valors de la persona.

  • Opció del trascendent: que possibiliti la fe del Cristianisme.

  • Opció educativa: basada en l’esbarjo i la convivència dels infants i adolescents en el clima d’alegria i mútua col·laboració, a través d’uns objectius generals.

L’ESPLAI PROPOSA QUE ELS INFANTS VAGIN CREIXENT EN:

La seva responsabilitat i el desenvolupament de la seva pròpia creativitat.

El respecte, la col·laboració i la convivència amb els companys.

La sensibilitat envers els problemes que hi ha en el seu entorn.

L’estimació i respecte a la natura.

La pròpia personalitat.

El coneixement i l’estimació de la ciutat, del país i de la cultura catalana.

L’afany de superació i l’esperit de recerca.

L’acceptació i superació de deficiències físiques i psíquiques pròpies dels companys/es.

ESTIL EDUCATIU:

  • Acollidor, que no margini a ningú.

  • Responsable i fidel en els valors de l’ideari.

  • Tolerant amb tothom, ja que no som amos de la vida dels infants.

  • Compromès en tots els àmbits de la vida de les persones.

  • Obert a fer comunitat i a col·laborar en altres àmbits educatius.

  • Actiu, per tal que el protagonisme sigui dels propis infants, i la participació l’eix de tota acció educativa.

PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu de l’entitat es basa en una sèrie d’objectius dividits segons les diferents dimensions de la persona. Per tant, la finalitat del Centre és d’aconseguir que els nens i les nenes de l’esplai es formin com a persones en tots els àmbits:

​Àmbit personal
➢ Ajudar als altres.
➢ Respectar les possibilitats dels altres.
➢ Formar part de la cohesió de la colla.
➢ Relacionar-se amb la resta de grups.
➢ Ser capaç de compartir.
➢ Acceptar monitors i monitores per igual.


Àmbit interpersonal
➢ Re-capacitar en els problemes de cada dia.
➢ Adquirir actitud de servei.
➢ Desenvolupar la personalitat
➢ Acceptar-se a si mateix.
➢ Activar una consciència crítica.


Àmbit social
➢ Respectar les normes del joc.
➢ Saber guanyar i perdre.
➢ Aprendre a jugar en col·lectiu.
➢ Ser dinàmics i participatius.
➢ Ser constructor d’una societat justa i solidària.

Àmbit natural
➢ Estimar i respectar la natura i l’entorn.
➢ Saber viure en harmonia amb l’entorn natural.
➢ Respectar el material, saber-lo reciclar, reduir i reutilitzar.
➢ Contribuir a la neteja de l’entorn.


Àmbit transcendent
➢ Prendre consciència dels valors cristians.
➢ Descobrir la reflexió interior i la fe.

bottom of page